Osebna izkaznica Zares

Zares – socialno liberalni (skrajšano Zares) je slovenska parlamentarna politična stranka, ki si prizadeva za novo politiko, nove vrednote ali oživitev pozabljenih in temelji na načelu odprte družbe. Med drugim se zavzema za odprt politični prostor, za aktivno politično udejstvovanje in aktivno državljanstvo.

Stranka, ustanovljena 6. oktobra 2007, želi vzpostaviti novo politično platformo in v politiki uveljaviti vrednote, kot so odprtost, odzivnost, vztrajnost, potrpežljivost, samoomejevanje. Te vrednostne smernice stranke Zares je sicer kot predhodnik stranke Zares utirilo že Združenje za novo politiko – Zares.

KONTAKTI

ZARES – socialno liberalni
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana

e-naslov: info@zares.si

PODATKI

Transakcijski račun: 03100-1002068882 odprt pri SKB Banki d.d., Ljubljana
Davčna številka: 30475279, nismo davčni zavezanec
Matična številka: 1030159000
Šifra glavne dejavnosti: 94.920 (Dejavnost političnih organizacij)

Članarino za leto 2014 lahko poravnate po prejemu položnice, ki ste jo ali jo še boste prejeli po pošti. Članarino za tekoče leto je mogoče poravnavati tudi brez prejema položnice, in sicer na transakcijski račun stranke z obveznim sklicem na člansko številko. (Za člansko številko, če je nimate, pišite na info@zares.si )

Minimalna letna članarina za leto 2014 znaša 10 €, priporočljiva pa 30 €.

ZA DONATORJE (Novo!)

Zakon o političnih strankah dovoljuje doniranje oziroma finančne prispevke političnim strankam SAMO fizičnim osebam. Prispevki posamezne fizične osebe ne smejo v skupnem znesku v koledarskem letu presegati desetkratne povprečne bruto mesečne plače na delavca za preteklo leto (15.000,00 €).

Če prispevki fizične osebe v skupnem znesku v koledarskem letu presegajo višino ene povprečne bruto mesečne plače (1.500,00 €), morajo biti v letnem poročilu stranke navedeni podatki o osebnem imenu in naslovu fizične osebe ter višina skupnega letnega zneska, ki ga je fizična oseba prispevala stranki.

Prispevki posamezne fizične osebe v gotovini so v koledarskem letu dovoljeni največ do zneska 50 eurov, višji prispevki v denarju pa morajo biti vplačani prek bank, hranilnic ali drugih pravnih oseb, ki v skladu s predpisi, ki urejajo plačilne storitve, opravljajo plačilne storitve. Pri prispevanju prispevka v gotovini mora fizična oseba poleg višine danega zneska stranki sporočiti tudi podatke o imenu, priimku, EMŠO in naslovu fizične osebe.

Od 1. januarja 2014 naprej pravne osebe javnega in zasebnega prava ter samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ne smejo financirati strank.

Vse, ki se boste odločili, da finančno podprete prizadevanja stranke Zares – socialno liberalni, prosimo, da sredstva nakažete na:

Zares – socialno liberalni, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
Transakcijski račun: 03100-1002068882
Davčna številka: 30475279

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA ZARES

Med upravičenci, ki jim lahko namenite donacijo v okviru odmere dohodnine je tudi Zares – socialno liberalni, zato vas obveščamo tudi o tej možnosti.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08) lahko namreč zahtevate, da se do 0,5 % dohodnine nameni tudi za financiranje političnih strank.

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije lahko podate kadar koli prek sistema eDavki, lahko pa tudi pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Posameznemu upravičencu lahko namenite 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine.

Na voljo je tudi obrazec, v katerem so že izpolnjeni podatki stranke in ga lahko natisnete, izpolnite z vašimi osebnimi podatki, naslovom, davčno številko in podpisom ter ga pošljete ali osebno posredujete davčnemu uradu. Če se boste odločili, da teh 0,5 % dohodnine namenite naši stranki, se vam že vnaprej zahvaljujemo.


https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License