Miloš Senčur

Rojen: 1957
Kraj prebivanja:
KOČEVJE
Poklic: MAGISTER PRAVNIH ZNANOSTI
Delo, ki ga opravlja: UNIVERZITETNI PREDAVATELJ

Kontakti:
Pisarna ZARES (domači naslov)
Roška cesta 40
1330 Kočevje

GSM: 070 822 288
E-pošta: milos.sencur@zares.si

Časovnica »neuradnih ur«
TOR/ČET/SOB: od 8. do 10. ure

Kratka biografija

Rodil se je 4. decembra 1957 v Kočevju. Osnovno šolo in gimnazijo je končal v Kočevju, nato pa je ob delu diplomiral in magistriral iz javne uprave na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po začetni zaposlitvi v gospodarstvu je več let deloval v javnem sektorju. Bil je član prvega slovenskega parlamenta, direktor občinske uprave, načelnik upravne enote in vrhovni državni revizor za lokalno samoupravo. V obdobju dela v državni in lokalni upravi je sodeloval v različnih delovnih skupinah, ustanovljenih v okviru pristojnih ministrstev. Sedaj opravlja delo višjega predavatelja za področje javne uprave na Fakulteti za upravo v Ljubljani. V zvezi z vprašanji s področja javne uprave objavlja tudi strokovne članke v pravnih revijah (Pravna praksa, Javna uprava, Lex localis).

Zakaj stranka Zares?

Čeprav je upravljanje z javnimi zadevami ustavna pravica vseh in vsakogar, pa politične stranke praviloma vse temeljijo in se gibljejo v določenih ideoloških okvirih in so v praksi zato pogosto ujetnice različnih (svojih) ideoloških zadreg. Pri stranki Zares sem začutil, da je udejanjanje ustavne pravice do upravljanja z javnimi zadevami mogoče tudi na nov in drugačen način, kjer preprosto in samodejno lahko pride tudi do ljubezni do drugosti.

Zakaj jaz?

Vrednote stranke Zares so tiste, ki jih prepoznavam tudi v svoji biti. V življenju sem vedno znova presenečen, kako lepa beseda vedno lepo mesto najde. V tem vidim pravzaprav najlepšo priložnost za razvijanje svojih odlik, kako biti vsak dan boljši, kako se izpopolnjevati, hkrati pa s svojim ravnanjem širiti pozitivno mišljenje okrog sebe. Tudi tedaj, ko gre za povsem strokovna vprašanja, si prizadevam delovati na podlagi in v okvirih naših vrednot.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za posodobitev javnega cestnega in zlasti železniškega omrežja na relaciji Ljubljana–Kočevje,
2. za ustanovitev takšne pokrajine, v kateri bo kočevska subregija deležna regionalnih razvojnih spodbud in zmanjševanja razlik do sosednjih območij, tudi na račun dosedanjih nerazvojnih okoliščin,
3. za dokončno razmejitev premoženjskopravnih razmerij med nosilci javne lastnine in za vzpostavitev preglednejše lastnine lokalnih skupnosti,
4. za ustreznejše in razvojno usmerjeno načrtovanje s prostorom, saj je bilo na območju okraja na tem področju obdobje polstoletne abstinence,
5. za pridobivanje več sredstev iz evropskih strukturnih skladov za razvoj različne, manjkajoče javne infrastrukture.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Moja osnovna naloga bo vzpostaviti možnosti za organiziran, dosleden, pregleden in stalen dialog z ljudmi oziroma interesnimi skupinami v okraju, posamična naloga pa bo začetek razreševanja pravnopremoženjskih razmerij med državo in osebami javnega prava z območja okraja.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

Parlament predstavlja t. i. institucionalno ali politično oziroma vrednostno raven v procesu javnega upravljanja. Poleg izkušenj, ki jih imam v tem delu, so še posebej dragocene izkušnje z druge ravni tega procesa, kjer gre za prizadevanje udejanjanja odločitev politike. Pomanjkljivosti slednjih se najbolj izražajo prav na instrumentalni oziroma operativni ravni. S poznavanjem obeh ravni bom lahko prispeval k odpravljanju razkoraka med njima.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Potrebni bosta nenehno iskanje in vzdrževanje ustreznega ravnovesja pri zasledovanju zastavljenih ciljev med različnimi politikami po načelu sorazmernosti oziroma pravičnosti – tudi in predvsem v odnosu do narave. Nadaljevati bo treba z aktivnostmi v smeri prevrednotenja številnih obstoječih družbenih vrednot. Vse naše početje namreč korenini v takšnih ali drugačnih vrednotah. Čim bolj nam bo uspelo te vrednote približati tistim, na katere nas opozarja narava s svojimi zakonitostmi, tem bolj bomo lahko upali na Slovenijo 2020.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License